La fusta posseeix increïbles propietats termoaïllants, i al mateix temps una resistència tan elevada que pot utilitzar-se per estructures portants.

Es tracta del material utilitzant durant més anys a la indústria de la construcció, i a la vegada és el que necessita menor quantitat d’energia per la fabricació, transport i processat. Això el converteix en un material especialment atractiu en el context actual de mentalitat ecològica i sostenible de la societat.

La construcció en fusta ha evolucionat amb el pas dels anys, accelerant-se en les darreres dècades. Tradicionalment les construccions de fusta es realitzaven mitjançant el sistema de murs massissos (Log House), en el qual es disposen de forma horitzontal els troncs o bigues de fusta creant una estructura solida. Aquest sistema comporta la utilització de gran quantitat de material, alhora que presenta una reduïda eficiència del conjunt, ja que la direcció de treball de les fibres de la fusta és perpendicular a la direcció de la càrrega de l’estructura.

Avui en dia, i gràcies a l’evolució que s’ha produït en el mercat de la fusta, els sistemes de construcció que s’utilitzen permeten flexibilitzar el disseny arquitectònic, alhora que s’aconsegueix un alt rendiment a nivell estructural amb un consum de fusta òptim.

Un dels sistemes més utilitzats és el d’entramat lleuger, en el qual es treballa a base de bigues laminades, i que ens permet obtenir un conjunt molt lleuger a la vegada que resistent. Consisteix en la creació d’una estructura mitjançant la unió de varis muntants de petita escairada i situats a curta distància entre ells, fent que fortalesa del conjunt recaigui sobra la multiplicitat d’unions. Es tracta d’un sistema vàlid tant per la construcció de murs, com de forjats i cobertes, mitjançant el qual aconseguim reduir el cost de l’obra gràcies a la òptima utilització de fusta.

Finalment, el sistema de construcció mitjançant panells de gran format, que està agafant molta força els darrers anys gràcies als panells de contralaminat. Aquests panells poden ser emprats per la construcció de murs, forjats i coberta. Una de les principals avantatges que obtenim gràcies a aquest sistema, és el fet de poder realitzar tota la fabricació del panell a fàbrica, de manera que els temps de muntatge a obra es veuen reduïts al màxim.