Forjats de fusta

Un forjat és l’element constructiu que forma la part horitzontal de l’estructura de qualsevol edifici i que ens servirà per crear les diferents plantes d’aquest, alhora que serà l’encarregat de transmetre les càrregues que hagi de suportar als elements estructurals.

Els forjats de fusta, a banda de la funció estructural d’aquests, ens poden aportar un alt valor estètic.

A Fustech li oferim tots els serveis necessaris per a la realització del seu forjat de fusta. Des del subministrament de la fusta, la mecanització necessària per optimitzar al màxim els espais, serveis de tractament i pintura, i finalment el muntatge i acabats.

Forjat Tradicional

Bigues més encadellat

Forjat Massís

Bigues Laminades encadellades

Forjat Contralaminat

Funcionalitat estructural i d’acabat

Forjat Mixte

Bigues de fusta més llosa de formigó

Forjat Autoportant

Bigues més aïllament amb acabat superior i inferior